پلی‌ریتم و پلی‌متر

قسمت دوازدهم: پلی‌ریتم و پلی‌متر

پلی‌ریتم و پلی‌متر دو مفهوم پیچیده در موسیقی هستند که به دلیل دشواری اجرا اغلب توسط موزیسین‌های سبک‌های مردمی مورد …

قسمت دوازدهم: پلی‌ریتم و پلی‌متر ادامه مطلب