hey hey rise up

قسمت هجدهم: Hey Hey Rise Up پینک فلوید

گروه پینک فلوید در کمال ناباوری بعد از تقریبا 26 سال در حمایت از اوکراین در جریان جنگ روسیه و …

قسمت هجدهم: Hey Hey Rise Up پینک فلوید ادامه مطلب